Terugblik algemene vergadering ARAC 20 december 2021

Terugblik algemene vergadering ARAC 20 december 2021

Terugblik algemene vergadering ARAC 20 december 2021

Voor iedereen die er niet bij kon zijn; lees hier het verslag.

Kort verslag Algemene Vergadering ARAC 20 december 2021

Welkomstwoord van de ondervoorzitter Wilco van Heerewaarden geeft korte toelichting over de totstandkoming van de piste in het afgelopen jaar. Deze is gestart met de ludieke aftap met de Monoliet in december 2020 tot de huidige stand van zaken van de piste tot en met de rubber toplaag. Verder is besproken dat het zowel voor de leden alsook het bestuur - door Corona-beperkingen - een uitdagend jaar is geweest om goed in contact te staan met iedereen. Desondanks hebben we mooie organisaties en prestaties gerealiseerd en is actief samengewerkt aan deze evenementen en rondom de nieuwe atletiekpiste. We kijken dan ook uit naar een mooie start van 2022!

Sportieve prestaties (highlight) Kathleen Steemans licht alle sportieve prestaties van het jaar 2022 toe. In de bijlage het pdf-bestand van deze mooie ARAC-prestaties. Allen nogmaals proficiat!

Verslag secretariaat Nina Vandekerhof bevestigt dat zij na 10 jaar trouwe dienst zal stoppen als bestuurslid voor ARAC. Ze bedankt iedereen voor de fijne jaren en heeft naar eigen zeggen vele vriendschappen binnen de club opgebouwd. Ook het bestuur en leden zijn Nina enorm dankbaar voor haar inzet en bewezen diensten. Chantal Lathouwers en Ann Geerts zullen de taken van Nina gezamenlijk gaan overnemen. Verder zijn de ledenaantallen tot heden besproken en geevalueerd. Deze vallen nog tegen ten opzichte van andere jaren. Hopelijk kan dit komend jaar/jaren, zeker met de nieuwe accomodatie, verder aangroeien.

Verslag (jeugd)trainers/Sportieve Cel Staf Vanderdungen licht toe dat de club, ondanks Corona-beperkingen kan terugkijken op een succesvol sportjaar en bedankt alle trainers voor hun inzet en loyaliteit. Tegelijk benadrukt hij dat het blijven werken aan het opleiden, betrekken en werven van nieuwe trainers een belangrijk aandachtspunt is voor de komende jaren. Verder valt op dat we atleten bij de overstap van 'jeugd tot miniem' naar 'jeugd vanaf cadet' verliezen. Het is belangrijk om deze groep in de toekomst te behouden. Kathleen Steemans licht toe dat een sportieve cel is opgericht om meer structuur aan te brengen in deze bovenstaande uitdagingen, het trainingsaanbod en de wedstrijddeelnames van ARAC. 

Verslag penningmeester De penningmeester heeft de finaciele stand van zaken toegelicht voor 2021. De balans en rekeningen zijn goedgekeurd. Daarnaast is de begroting voor 2022 gepresenteerd en goedgekeurd. De financiele aspecten voor de realisatie van de piste zijn ook in de begroting voor 2022 opgenomen. De rekeningnazichters Brit en Sofie hebben hun toelichting en goedkeuring gegeven over de uitvoering van de financiele administratie van het afgelopen jaar. Het bestuur zoekt nog twee rekeningnazichters voor 2022. Je kunt je hiervoor aanmelden via arac@atletiek.be.

Kwijting van het bestuur en verkiezen leden Voor de komende twee jaar zijn (her)gekozen: Ann Geudens, Wim van Hees, Ward van Roy (nieuw bestuurslid), Katrien Bruyninckx, Mike Janssen, Chantal Lathouwers (nieuw bestuurslid). Kathleen Steemans en Wilco van Heerewaarden zijn vorig jaar herkozen. 

Update Piste Op Sportpark Heikant is in 2021 een prachtige piste gerealiseerd. Het bestuur en de leden zijn trots op het resultaat tot nu toe! De firma Van Geel en GCC zijn grotendeels klaar. In het voorjaar van 2022 staan wat laatste afrondende werkzaamheden gepland; in het bijzonder het aanbrengen van de belijning op de sportieve laag. Verder wordt er door ARAC zelf het aanplanten van haagplantsoen, het aanbrengen van een tijdelijk hekwerk, laatste zaaiwerkzaamheden rond de piste en Powerhill georganiseerd. Het egaliseren en inzaaien van het binnenterrein gebeurt zo vroeg mogelijk in het voorjaar door een specialistische firma. Het bestuur doet binnenkort een oproep om in januari (datum nader te bepalen na 17 januari 2022) te komen helpen bij de aanplant. Dit wordt een flinke klus! Verdere genoemde aandachtspunten tijdens de Algemene Vergadering voor het vervolg van de piste zijn: info over gebruik van badge- en toegangssysteem, onderhoudsplan en gebruiksovereenkomst voor derden die gebruik willen maken van de piste (tav goed huisvaderschap en omgang schades). Tevens doet het bestuur een oproep (meer informatie elders op deze site) om mee te doen aan een naamwedstrijd voor de nieuwe atletiekpiste. 

Slotwoord voorzitter Mike Janssen bedankt iedereen (leden, bestuur, sponsoren, partners) voor de inzet en betrokkenheid bij de club. ARAC werkt al sinds 2016 aan vier belangrijke pijlers: (1) G-werking, (2) een sterke en uitgebreide jeugdwerking, (3) ARAC-evenementen in de Kempen-regio en (4) de aanleg van een professionele atletiekpiste. Het bestuur is trots dat in de afgelopen jaren grote stappen in deze doelen voorwaarts zijn gezet. Komende jaren wil ARAC zich met de nieuwe piste gaan focussen op de ontwikkeling van (nieuw en bestaand) talent.

Bijlages